Regulamin i Polityka Bezpieczeństwa

Regulamin platformy handlowej chiq.pl Dla Ciebie

chiq.pl jest platformą ogłoszeniowo handlową dostępną pod adresem internetowym chiq.pl [dalej platforma handlowa, serwis] prowadzoną przez Alzar Group sp. z o.o. KRS: 0000823565, NIP: 5272905568, REGON: 384319215. Adres siedziby: Miasto Stołeczne Warszawa 00-898, Al. Solidarności 129/131 lok 195 [dalej Właściciel]

Słowniczek
Ilekroć w niniejszym Regulaminie oraz treści jego załączników stanowiących jego integralną część jest mowa o:
1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

2. Klient serwisu – rozumie się przez to osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednak mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, [dalej Kupujący], bądź konto klienta serwisu z uprawnieniami kupującego i sprzedającego [dalej Sprzedawca].

3. Rejestracja – procedura zakładania konta klienta serwisu.

4. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną przeglądającą zawartość prezentowaną w ramach serwisu bez względu na to, czy jest ona użytkownikiem zalogowanym do serwisu czy też użytkownikiem nie zalogowanym.

5. Konto klienta serwisu – prowadzony dla klienta serwisu przez Właściciela pod unikalnym adresem email, zbiór zasobów, w jakim gromadzone są dane klienta serwisu oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu.

6. Produkt – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem transakcji.

7. Karta produktu – zindywidualizowane treści opisujące produkt, oraz warunki transakcji, prezentowane w formie odsłony na stronie internetowej serwisu, odpowiednio stosuje się do karty produktów w dziale wypożyczalnia.

8. Transakcja – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów pomiędzy klientami serwisu.

9. Logowanie do serwisu – autoryzowanie klienta serwisu, przypisanym do konta klienta adresem email, hasłem lub identyfikatorem konta Facebook

10. Hasło konta klienta serwisu – unikatowy ciąg znaków składający się minimum z 8 symboli, w tym przynajmniej jednej dużej litery i przynajmniej dwóch cyfr lub znaku specjalnego.

 

I

[Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

1. Drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu świadczone są usługi z wykorzystaniem witryny internetowej, polegające na udostępnianiu możliwości technicznej:

a) przeglądania kart produktów sprzedawców, przez użytkowników;

b) dodawania w serwisie kart produktów przez sprzedawców;

c) promowanie w serwisie kart produktów przez Sprzedawcę;

d) będącej wsparciem dla procesu sprzedaży;

e) będącej wsparciem technicznym dla użytkowników / klientów serwisu.

f) dodawania artykułów reklamujących produkty przez Sprzedawcę

g) dodawanie kuponów promocyjnych do realizacji przez kupujących

h) Prowadzenie konta w roli Sprzedawcy na określony czas

i) Prowadzenie konta Kupującego na nieokreślony czas
2. W odniesieniu do wszystkich prezentacji kart produktów zamieszczonych w serwisie przez innych niż właściciel sprzedawców, jak również w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży zawieranych w ramach serwisu przez innych sprzedawców niż właściciel, każdorazowo w zakresie zasad realizacji transakcji znajdują zastosowanie regulacje regulaminowe szczegółowe określone przez tych sprzedawców indywidualnie. W tym zakresie właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji, oferowane produkty, czy treści publikacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania kupujących względem sprzedawców oraz sprzedawców względem kupujących.

3. W przypadku o jakim mowa w I.2 Właściciel nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy klientami serwisu i nie gwarantuje, że sprzedawcy oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

4. Właściciel informuje, iż prowadzi sprzedaż produktów w ramach serwisu poprzez swoje sklepy.

II

[Rejestracja w serwisie]

1. Z chwilą prawidłowo zakończonej rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (karta rejestracji), tworzone jest konto klienta serwisu, z zastrzeżeniem, iż konto klienta serwisu – sprzedawcy aktywowane jest po zalogowaniu się klienta do serwisu, i poprawnej weryfikacji danych przez właściciela serwisu.

2. Warunkiem poprawnie wykonanej weryfikacji jest zgodność przynajmniej jednego z adresów klienta serwisu ujętych  w książce adresowej panelu administracyjnego – Manager Sklepu.

3. W sytuacji, kiedy w ramach rejestracji zachodzi konieczność dodatkowej weryfikacji danych użytkownika, w przypadku stwierdzenia niezgodności z danymi teleadresowymi Sprzedawcy, lub w przypadku powzięcia przez serwis uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa, po utworzeniu konta klienta, serwis może uzależnić korzystanie z niego od potwierdzenia właściwymi dokumentami zgodności danych.

4. Klient serwisu przy rejestracji dokonuje wyboru właściwej dla siebie formy konta klienta serwisu:

a) Płatne Konto klienta serwisu z uprawnieniami Sprzedawcy/Kupującego – prowadzącego działalność gospodarczą. Konto Sprzedawcy / Kupującego objęte jest czasem aktywności 180 dni lub 365 dni

b) Płatne Konto klienta serwisu z uprawnieniami kupującego – nie prowadzącego działalności gospodarczej. Uprawniającego do zakupu produktów ze wskazanej KATEGORII objętych cenami promocyjnymi. Kupujący podczas składania zamówienia zobowiązany jest do zakupu subskrypcji PLAN 9.90 na okres 30 dni kalendarzowych. Szczegółowe informacje prezentowane są Kupującemu na stronie głównej serwisu chiq.pl pod adresem fizycznym: https://chiq.pl/chiq-pl-dla-kupujacych/.

Jak także w karcie produktu objętego ceną promocyjną

5. Wybór, o jakim mowa w II.4 może zostać zmieniony po zakończeniu procesu rejestracji, z zastrzeżeniem, iż aktywowanie konta sprzedawcy, wymaga logowania do serwisu i weryfikacji dokonywanej przez serwis chiq.pl, jak również zastrzeżeniem, iż nie jest możliwa rezygnacja z uprawnień klienta serwisu kupującego przy pozostawieniu aktywnych uprawnień klienta serwisu sprzedawcy, jak również z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany konta klienta serwisu z konta podmiotu / osoby prowadzącej działalność gospodarczą na nie prowadzącą działalności gospodarczej i odwrotnie.

6. Utworzenie konta klienta serwisu oznacza:

a) akceptacją niniejszego regulaminu przez klienta serwisu,

b) przyjęcie zobowiązania do bezwarunkowego stosowania regulaminu,

c) zawarcie umowy o świadczenie wybranych usług, o jakich mowa w I.1. niniejszego regulaminu,  na zasadach w nim określonych,

d) iż wszystkie czynności dokonane w ramach procesu rejestracji i rozszerzenia uprawnień do poziomu sprzedawcy zostały dokonane przez użytkownika bądź osoby uprawnione do jego reprezentowania.

7. Każdorazowe logowanie się do serwisu przez klienta serwisu, oznacza bezwarunkową akceptację obowiązującego regulaminu oraz przyjęcie go do bezwarunkowego stosowania, jak również stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie dostarczanych, gromadzonych danych w celu realizacji usług przez serwis. A w szczególności przez firmy kurierskie.

8. Umowa z klientem serwisu zawierana jest na czas określony dla konta Sprzedawcy i czas nieokreślony dla konta Kupującego z zaznaczeniem, że.

a) Sprzedawca określa sam na jaki okres konto będzie aktywne: 180 dni lub 365 dni.

b) Przypisanie czasu aktywności konta Sprzedawcy następuje przez właściciela serwisu niezwłocznie po jego opłaceniu przez klienta. Jednak nie dłużej niż 24 godziny.

c) Konto Kupującego założone jest na czas nieokreślony i aktywowane niezwłocznie po jego opłaceniu

9. Klient serwisu ma prawo do usunięcia swojego konta klienta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o jego prowadzenie w każdym czasie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia. Możliwość korzystania z konta klienta serwisu ustanie w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o woli jego usunięcia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku konta klienta sprzedawcy, niezwłocznie po dostarczeniu korespondencji, zablokowana zostanie funkcjonalność składania zamówień elektronicznych na oferowane przez nich produkty w ramach serwisu. Nie zwalnia to klienta serwisu z obowiązku uregulowania ewentualnych należności wobec serwisu z tytułu świadczonych usług, lub usług płatniczych.

10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w II.6.c klient serwisu może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi serwisu, który  zamieścił w serwisie kartę produktu, lub zawarł umowę sprzedaży, jako kupujący, bądź posiada nieuregulowane należności wobec serwisu z tytułu świadczonych usług, lub usług płatniczych.

 

IV

[Karty produktów, usług]

  1. Sprzedawca ma możliwość prezentacji oferty asortymentowej,  z wykorzystaniem karty produktu, z przeznaczeniem do sprzedaży:
  2. a. detalicznej,b. z zastrzeżeniem, że ceny podane przez Sprzedawcę na chiq.pl nie mogą być wyższe od cen tych samych produktów na sklepie właściwym Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się, ze w każdym miesiącu kalendarzowym wystawi oferty produktów w ilości min 10 z cenami promocyjnymi. Cena promocyjna to średnia cena rynkowa danego produktu pomniejszona o 20% tej ceny.d. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczenia artykułów reklamujących oferowany produkt lub produkty w ilości 1 artykuł tygodniowo w czasie trwania aktywności konta Sprzedawcy. Publikacja artykułów nie jest objęta opłatą dodatkową

2. Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa określających warunki dopuszczalności sprzedaży oferowanych przez niego na kartach produktów. Zakazane jest publikowanie na kartach produktów przez sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca zobowiązuje się do niewystawiania produktów którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3. Niedopuszczalne jest oferowanie nieodpłatnie produktów o jakich mowa w IV.2. jako elementów związanych z innymi transakcjami zawieranymi w ramach serwisu.

4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzedawane oraz prezentowane na kartach produkty.

5. Sprzedawca umieszczając kartę produktu w serwisie oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nią.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do podania do wiadomości kupujących wszelkich niezbędnych informacji nt. oferowanych produktów oraz warunków realizacji transakcji. Informacje te muszą mieć charakter informacji rzetelnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd użytkowników.

7. Prezentacja produktów z podaniem ceny, stanowi ofertę w rozumieniu prawa cywilnego.

8. Sprzedający przygotowuje opis karty produktu  uzupełniając dostępny formularz sprzedaży, określając tym samym ogół warunków transakcji. Informacje zawarte w treści karty produktu mogą dotyczyć wyłącznie danego przedmiotu. Ogólne warunki transakcji sprzedawca określić może w indywidualnym regulaminie.

9. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w kartach produktu oraz jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

10. Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich norm prawnych oraz zasad współżycia społecznego realizując transakcje zawierane z wykorzystaniem utworzonego konta klienta serwisu z kupującymi, w szczególności ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących w obrocie konsumenckim.

11. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości zgłoszonych przez serwis, w określonym terminie, a w przypadku ich nieusunięcia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zablokowanie możliwości składania zamówień na swoje produkty.

12. Serwis nie jest stroną do rozstrzygania jakichkolwiek sporów zaistniałych pomiędzy jego użytkownikami.

13. Serwis nie prowadzi korespondencji w sprawach dotyczących oferty asortymentowej innych sprzedawców, jak również w odniesieniu do ewentualnych sporów toczących się pomiędzy użytkownikami serwisu.

14. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości składania, przyjmowania zamówień na oferty sprzedawców w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu oraz w innych wypadkach w regulaminie określonych, po uprzednim wezwaniu sprzedawcy do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie a po jego bezskutecznym upływie.

15. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki transakcji, rodzaj produktu, jak również nie jest stroną umów sprzedaży w transakcjach. Serwis nie ponosi także odpowiedzialności za działania, zaniechania kupujących względem sprzedawców.

  1. Istnieje możliwość promowania karty produktu poprzez jej umieszczenie na górze list kart produktów. Szczegółowe warunki promowania określane są indywidualnie pomiędzy właścicielem a sprzedawcą.
  2. Serwis chiq.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta Sprzedawcy lub Kupującego bez podania przyczyny.

V

[Zawieranie umów]

1. Właściciel nie jest stroną umów sprzedaży produktów zawieranych pomiędzy klientami serwisu  i nie gwarantuje, że sprzedawca  oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Właściciel jest stroną umowy między Kupującym tylko w przypadku zawarcia umowy na sprzedaż produktów z jego własnej oferty.

  1. Kupujący uprawniony jest do skorzystania z jednej formy zakupu:a. sprzedaż detaliczna.

3. Kupujący korzystając z opcji „zamawiam” w koszyku płatności wyraża wolę zawarcia umowy ze sprzedawcą, za pomocą przycisku „Kupuję i Płacę” potwierdza swoją decyzję, przez co dochodzi do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż w odniesieniu do transakcji względem których przepisy prawa wymagają zachowania szczególnej formy, nie dochodzi do zawarcia umowy, bez dopełnienia ww. obowiązkowi.

4. Serwis przesyła automatyczne potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy kupującym i sprzedawcą na wskazane adresy email. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w „ustawieniach ich kont” tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz numer rachunku bankowego, numer zamówienia, dane do wpłaty, kwotę zamówienia.

5. W przypadku anulowania zamówienia przez sprzedawcę ten zobowiązany jest zwrócić kupującemu środki pieniężne wpłacone uprzednio na rzecz kupującego.

VI

[Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem]

1. Do korzystania z serwisu niezbędny jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

VI

[Polityka prywatności]

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe  właściciel zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu.

2. Klientom serwisu ujawniane są dane osobowe innych klientów serwisu jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3. Klient serwisu zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych klientów serwisu, które otrzymał od serwisu w związku z korzystaniem z niego, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od klienta serwisu, którego dane dotyczą.

4. Właściciel uprawniony jest do przekazywania gromadzonych danych osobowych instytucjom uprawnionym działającym na podstawie przepisów prawa.

[Procedura reklamacyjna]

1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez właściciela lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej  w formie reklamacji.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać email pod jakim Użytkownik występuje w serwisie, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Serwis przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia.

4. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której uzupełniano dane reklamacyjne, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji.

5. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

VII

[Postanowienia końcowe]

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Właściciel zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Właściciel może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3. Użytkownik  przy pierwszym logowaniu do Serwisu licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna ze złożeniem wniosku, o jakim mowa w przepisie pkt. III.5 Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z miejscem prowadzenia działalności właściciela serwisu chiq.pl. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organy, tj. po zmianach w obowiązującym prawodawstwie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu platformy handlowej chiq.pl

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów serwisu, będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest właściciel.

II CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez serwis w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej chiq.pl

2. Klient serwisu logując się do serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

III GROMADZENIE DANYCH, KORZYSTANIE Z DANYCH
1. Klienci serwisu w związku z realizacją zamówień podają dane niezbędne dla prawidłowej realizacji usług na ich rzecz przez serwis, adekwatnie do rodzaju i zakresu wybranej usługi.
Klient nie prowadzący działalności gospodarczej podaje swoje: imię, nazwisko, (Adres do wysyłki ) kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji, numer lokalu, województwo, kraj, telefon, login (email), hasło, (Adres korespondencyjny), kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji, numer lokalu.
Klient prowadzący działalność gospodarczą podaje: nazwę  firmy, NIP, (Adres siedziby) kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji, numer lokalu, województwo, telefon, login (email), hasło, (Adres korespondencyjny) kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji, numer lokalu, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres strony sklepu www.

2. Właściciel pozyskuje od podmiotów zewnętrznych niezbędne dane uzupełniające w szczególności, numer rachunku bankowego klienta serwisu – sprzedawcy oraz  nazwa banku, w którym prowadzony jest ww. rachunek.

3. W przypadku logowania się do serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej pozyskiwane są dane wyłącznie w postaci adresu e-mail klienta serwisu, zdjęcia profilowego użytkownika serwisu zewnętrznego.

4. Serwis przechowuje informacje niezbędne dla realizacji usług świadczonych na rzecz klientów serwisu takich jak:

a) publikacja kart produktu,

b) wsparcie procesu sprzedaży,

c) wsparcie techniczne dla użytkowników / klientów serwisu.

5. Serwis gromadzi automatycznie dane, jakie przekazywane są na serwer za pośrednictwem przeglądarek internetowych przez użytkowników (adres IP, informacje o oprogramowaniu, wybrane parametry (rozdzielczość ekranu, architektura procesorów, typ urządzenia), rodzaju aplikacji służącej do przeglądania stron serwisu, oraz inne związane z korzystaniem z serwisu). Gromadzone są także dane w formie plików cookies, jako niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane na urządzeniu użytkownika oraz pikseli śledzących, jako obrazów stanowiących element kodu strony internetowej, dzięki którym możliwe jest po przesłaniu na serwer firmy zewnętrznej analizowany jest poziom oglądalności strony.

V UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Serwis nie udostępnia zebranych danych osobowych klientów serwisu podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba że jest to konieczne dla realizacji określonej usługi na rzecz klienta serwisu przez podmiot zewnętrzny, oraz w prawem określonych przypadkach.

  1. Sprzedawcy po uzyskaniu od serwisu danych osobowych kupujących, bezwzględnie są zobowiązani do zapewnienia ochrony określonej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

VI UPRWNIENIA KLIENTA SERWISU ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI
1. Użytkownik może dokonać modyfikacji w zakresie ustawień odnoszących się do plików cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Serwis lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików cookies działać niepoprawnie.

2. Klienci serwisu mają prawo do edycji, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania ich danych przez chiq.pl podanych danych w ramach utworzonego konta klienta serwisu. Klienci serwisu dokonując edycji danych w dopuszczalnym zakresie zobowiązują się do podawania prawdziwych danych.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@chiq.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji przyszłych zamówień.

5. Należy podkreślić, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez chiq.pl w ramach Serwisu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez chiq.pl skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez chiq.pl w ramach Serwisu i realizacji zamówień.

VI UPRAWNIENIA KLIENTA SERWISU ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI
Dane gromadzone przez właściciela objęte są ochroną z wykorzystaniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Przyjęte, wdrożone i stosowane są dokumenty, określające stosowne procedury postępowania w związku z ochroną danych osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu platformy handlowej chiq.pl

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient serwisu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, ma możliwość w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z serwisem odstąpienia od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Warunkiem realizacji ww. uprawnienia jest złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz przesłanie go właścicielowi. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres email:info@chiq.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi serwisu, który zamieścił w serwisie kartę produktu, lub zawarł umowę sprzedaży, jako kupujący, bądź posiada nieuregulowane należności wobec serwisu z tytułu świadczonych usług, lub usług płatniczych.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Serwis chiq.pl zawierane są w języku polskim.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Resetuj Hasło
Porównujesz produkty
  • Total (0)
Porównaj
0